Lejebetingelser

§ 1 Parterne
Abonnementsaftalen om ladebokse indgås mellem en privat abonnent, der ønsker at oplade en indregistreret elbil el.

Plug-in hybrid, og virksomheden EVbiler cvr. 38114964.

Man skal have en Dansk adresse for at indgå en aftale.

§ 2 Anvendelsesområde

EVbiler stiller ladeboksen til rådighed, og har den fulde risiko for al driften af selve ladeboksen.

Installation af ladeboksen, er for kundens egen regning. EVbiler stiller en plug-in løsning til rådighed, som er en ladeboks med indbygget MID certificeret energi måling, samt med enten blå el. Rød CEE stik.

§ 3. Indgåelse af aftale
Der skal ved oprettelse af aftalen, oplyses, navn, adresse, CPR-nummer og email adresse.
Abonnementsaftalen indeholder oplysninger om:
Ladeboksens serienr., samt evt. udstyr, abonnementsnummer, totalbeløb, mdl. Abonnementspris, samt installationskrav. Der skal foreligge dokumentation i form af kopi af sygesikringskort.
§ 4 Ejendomsret

EVbiler har den fulde ejendomsret over ladeboksen. Andet købt udstyr, som ladekabler og måler, er kundens ejendom. Ladeboksen tilhører under hele abonnementsperiode EVbiler. Boksen må ikke flyttes til ny adresse, eller sælges, udlejes m.v. Almindeligt slid af ladeudstyret må forekomme, men skader forvoldt på ladeboksen hæfter abonnenten for. Abonnenten hæfter ligeledes for tyveri og anden bortkomst af ladeudstyret.

Ladeboksen kan på et hvert tidspunkt købes, og abonnementsaftalen vil derefter ophøre, og der vil ikke længere være mulighed for at få afgiften tilbage. Pris for køb af ladeboksen under abonnementsaftalen, se afsnit priser.

§ 5. Tilbagebetaling af elafgift

Ved indgåelse af en abonnementsaftale med evbiler.dk er der mulighed for at opnå tilbagebetaling af elafgift i henhold til LOV nr. 1353 af 21/12/2012, § 21.

Denne ordning er indtil videre gældende til d. 1 januar 2019.

Afgiften udgør 1.03 kr pr kWh incl moms. Beløbet vil blive udbetalt til abonnenten. Abonnenten skal være refusionsberettiget, herunder gælder at abonnenten ikke på forhånd skal være refusionsberettiget.

EVbiler kan søge om refusion og viderebetale denne til abonnenten, såfremt abonnentens forhold tillader dette, herunder at der er betalt fuld afgift af den forbrugte el til ladning af elbil. Viderebetaling af refusionen vil ske to gange om året.

Ordningen med viderebetaling af refusion betinget af at EVbiler har mulighed for at søge om refusion.

Abonnenten skal aflæse energi-måleren, der er installeret i forbindelse med abonnentens ladeudstyr og indsende aflæsningen samt dokumentation i form af foto af energimåleren til info@evbiler.dk.

EVbiler skal ved forgående aftale, have mulighed for at komme og visuelt kontroller korrekt installation og aflæsning af energi-måleren.

Der må ikke bruges el fra ladeudstyret til andet end opladning af indregistrerede elkøretøjer. Der må ikke bruges el på anden vis, der påvirker kWh-måleren, der sidder i forbindelse med ladeudstyret.

Abonnentens aflæsning skal 4 gange om året
Aflæsningen skal være indsendt til EVbiler senest disse datoer. Ved senere indberetning af aflæsning, kan EVbiler ikke tilbagebetale afgiften for denne periode. Hvis du har lejet din boks efter Juli 2018, så sker aflæsningen automatisk.

Udbetaling af godtgørelsen sker under forudsætning af, at opladningen af elbiler hos kunden berettiger til godtgørelse af elafgifter, herunder at kunden ikke selv anmoder myndighederne om godtgørelse af elafgifter og at afgifterne er betalt i første omgang.

§ 6 Installation og tilslutning

Installation af ladeudstyret skal foretages efter gældende regulativer. EVbiler anbefaler brug af autoriseret elektriker til installation af ladeboks fra egen eltavle.

§ 7 Fortrydelsesret

Aftalen kan fortrydes indtil 14 dage efter modtagelse af abonnementsaftalen. Er ladeboksen modtaget af abonnenten, skal ladeboksen sendes retur til EVbiler for abonnentens regning.

§ 8 Udbedring og drift

Såfremt der opstår en fejl på ladeboksen vil EVbiler forsøge at udbedre fejlen og om nødvendigt udskifte ladeboksen med en tilsvarende ladeboks uden omkostninger for abonnenten. Såfremt fejlen er i installationen og ikke er i ladeboksen skal abonnenten dække udgifter forbundet med EVbiler fejlsøgning.

§ 9 Betaling

Ved oprettelse af abonnementsaftalen opkræves et oprettelsesgebyr og månedlige betalinger. Oprettelsesgebyret og 6 måneders abonnement betales forud ved indgåelse af abonnementsaftalen. Herefter betales forud, samme periode som aflæsningen. Der kan efter de første 6 måneder, altid opsige med en manedes varsel.

§ 10 Rykker

Såfremt abonnementet ikke betales til forfaldsdatoen fremsendes en rykkerskrivelse. Såfremt der fortsat ikke indbetales efter rykkerproceduren kan EVbiler opsige abonnementsaftalen uden yderligere varsel.

§ 11 Opsigelsesvarsler

I tilfælde af abonnentens misligholdelse kan EVbiler opsige aftalen med 1 måneds varsel. Ladeboksen skal sendes retur til EVbiler. Alt udgift forbundet med forsendelsen retur til EVbiler er afholdt af abonnenten. Skal EVbiler afhente ladeboksen ved abonnenten, er det for abonnenten regning.

Abonnementet er uopsigeligt i 5 måneder fra abonnementets aktivering. Kunden kan derefter opsige aftalen med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt til EVbiler.

EVbiler kan opsige aftalen med 1 måneders varsel, såfremt det besluttes at ophøre med at tilbyde abonnementsløsninger.

Er der skader på ladeboksen, udover almindelig slid, vil der blive opkrævet en erstatning svarende til skaden.

§ 12 Ændringer i abonnementsbetingelserne

Ændringer som er til fordel for abonnenten, ændres uden varsel. Alle andre ændringer vil blive varslet med minimum 1 måned. Abonnenten kan i forbindelse med sådan ændring opsige aftalen med et varsel på 14 dage fra udmeldelsen af ændringen.

§ 13 Ansvar

EVbiler har ikke erstatningsansvar overfor eventuelle tab, der opstår ved den manglende opladning pga. fejl i ladeboksen. EVbiler har ikke erstatningsansvar overfor fejl og nedbrud, der skyldes 3. part, herunder el-leverandør eller el-installatører.

EVbiler er ikke er erstatningsansvarlig ved force majeure situationer.
EVbiler erstatningsansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige etableringsgebyret.

Priser, incl moms.

Pris pr. time ved fejlfinding i forbindelse med fejl, som ikke kan henregnes til EVbiler kr. 549,00